Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden gelden vanaf 10 oktober 2006

Toepasbaarheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van consult, workshops, verkoop, levering van producten door het bedrijf Stones2Heal, en Praktijk Engelen Stralen te Nederland – eigenaar Maxim Semler en Karin Semler- van Stralen. 

Leveringsvoorwaarden
Indien een product is besteld, hetzij via de website/webwinkel, via de email, via de telefoon, via de post of anderzijds, is de cliënt verplicht deze af te nemen, tenzij het product niet beantwoordt aan de overeenkomst. Prijswijzigingen en typfouten onder voorbehoud.

 

Retouren: 
Vanwege de kwetsbaarheid van de edelstenen en mineralen kunnen deze nadat ze verzonden zijn niet geretourneerd worden. 

Administratie / bereikbaarheid
U kunt Stones2Heal voor informatie, vragen en dergelijke bellen. Indien wij niet bereikbaar zijn kun je een bericht op onze voicemail achter laten, je wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. (vakanties en weekenden uitgezonderd) Verder kun je natuurlijk ook altijd via de mail contact opnemen, deze wordt dan zo snel mogelijk beantwoord.

Ons mailadres is info@stones2heal.nl .

Betalingsvoorwaarden
De cliënt betaalt met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding, vergelijking of korting, uiterlijk binnen de gestelde termijn zoals vermeld op de factuur. Betaling voor workshops en cursussen is vooraf of contant. Betaling via de webwinkel is vooraf voor overschrijvingen of contant. 

Betaalgegevens
Voor de consulten en cursussen geld een contante of vooruitbetaling. Bij overschrijving zal ik na bijschrijving van het geld contact opnemen voor het maken/inplannen van de afspraak. Je kunt betalen via een bankoverschrijving naar Bankrekeningnummer
NL41ABNA0166429686 
M.H. Semler te Hoorn. Vermeld bij je betaling altijd het factuurnummer/ je naam/cursus.
Houd er rekening mee dat afspraken voor behandelingen pas plaatsvinden nadat je betaling is bijgeschreven. Doorgaans is dit na twee werkdag.

Disclaimer
De via deze website verkrijgbare diensten en producten vervangen geen medische behandelingen mochten deze noodzakelijk zijn. 
Neemt u voor elke gezondheidsklacht altijd eerst contact op met uw huisarts, alvorens op consult/cursus te komen. Indien de wederpartij medicatie gebruikt waarvan bekend is en/of welke voorgeschreven zijn voor de stabilisering van stemmingswisselingen dient wederpartij hierover de informatie te verstrekken aan Stones2Heal indien deze de wederpartij hiernaar vraagt.

Bij deelname aan de cursussen dient medicatie als hierboven omschreven vooraf gemeld te worden. Zodat bekeken kan worden of de cursussen wel geschikt zijn op dit moment. Indien wederpartij hiertoe geen informatie wenst te verstrekken is Stones2Heal gerechtigd om iedere behandeling te staken en gestaakt te houden als ook om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Stones2Heal behoud zich ten alle tijden het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

Annulering: Consulten
Bij annuleringen binnen 48 uur zal 50% in rekening gebracht worden. Bij annuleringen binnen 24 uur ben ik genoodzaakt om 100% in rekening te brengen.

Annulering: workshops/cursussen
Voor 14 dagen voor aanvang van de cursus kostenloos.
14 daags van te voren: 50% van de prijs
Bij annulering op de dag voorafgaand aan de workshop of op de workshop dag is het volledige cursusgeld verschuldigd. Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger. Bij niet verschijnen op de workshop zonder afmelding is eveneens het volledige cursusgeld verschuldigd. Bij onverhoopte annulering van de workshop wegens onvoldoende deelnemers worden betalingen per omgaande en volledig teruggestort, tenzij je voor een andere datum kiest. Stones2Heal behoudt zich het recht voor workshops af te zeggen wanneer er minder dan 2 aanmeldingen zijn.

Aansprakelijkheid
Indien de deelnemer op enigerlei wijze schade oploopt ten gevolge van overlijden, lichamelijk of geestelijk letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal en materieel verlies veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit(en) dan kan de organisator Stones2Heal niet aansprakelijk worden gesteld. Bij klachten/blessures dien je deze bij ons te melden en in overleg met je behandelaar en/of huisarts te overleggen of en hoe je mee kan doen.
Stones2Heal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie dan ook. Stones2Heal is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel of derden, wanneer wordt afgeweken van de in deze voorwaarden vermelde condities.
Tenzij deze door Stones2Heal schriftelijk zijn bevestigd aan de opdrachtgever/ klant. Stones2Heal sluit elke aansprakelijkheid uit, behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld van zichzelf.


In geen geval is Stones2Heal aansprakelijk voor handelingen van derden die zij inschakelt. De aansprakelijkheid van Stones2Heal is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Stones2Heal is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte, immateriële of vermogen schade, dan wel gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stones2Heal aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Stones2Heal toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Stones2Heal van welke aard en uit welke hoofde dan ook, vervalt indien de opdrachtgever niet tijdens of direct na afloop van het evenement Stones2Heal schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

Overmacht
Stones2Heal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, noch door een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

Toepasselijk recht en geschillen
Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing. 

Slotbepaling 
Dit zijn de algemene voorwaarden cursusjaar vanaf 2006. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Stones2Heal. 

 

© 2019 - 2024 Stones2Heal | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel